Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ pháp lý trước khi khởi công xây dựng

Trước một tuần khởi công xây dựng, các chủ đầu tư nên điền thông báo khởi công theo mẫu của ủy ban nhân dân phường. Ngoài mẫu thông báo cần chuẩn bị hồ sơ pháp lý trước khi khởi công gồm các giấy tờ: 

 • Giấy phép hoạt động kinh doanh;

 • Hợp đồng thi công xây dựng;

 • Giấy phép xây dựng;

 • Hợp đồng lao động của người chỉ huy thi công với công ty;

 • Quyết định bổ nhiệm chỉ huy thi công;

 • Bảo hiểm tai nạn lao động công nhân;

 • Bằng cấp chuyên môn liên quan;

 • Bản vẽ đã được duyệt;

 • Giấy phép xin sử dụng lòng lề đường;

 • Hợp đồng ép cọc và giấy phép đăng ký với công trình sử dụng máy ép, bản thiết kế chi tiết với công trình trên 3 sàn;

Giấy phép đăng ký kinh doanh trong hồ sơ pháp lý của nhà thầu xây dựng

Giấy phép đăng ký kinh doanh trong hồ sơ pháp lý của nhà thầu xây dựng

Ngoài ra các chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu thi công dựng các biển cảnh báo an toàn lao động và tên công trình. Các vấn đề này ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình nên cần chuẩn bị trước để gây trễ nãy khi bị lập biên bản.

Hồ sơ pháp lý do Chủ đầu tư tập hợp

Thông báo trúng thầu dự án, quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án của cấp có thẩm quyền.

Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Hợp đồng xây dựng chi tiết giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng chính chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng cũng như hợp đồng giữa nhà thầu chính, tổng thầu và các nhà thầu phụ  gồm tư vấn và thi công xây dựng. Giám sát thi công xây dựng kiểm định chất lượng, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực.

 Hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư tập hợp phải đầy đủ nhất

Hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư tập hợp phải đầy đủ nhất

Văn bản chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng công trình  có liên quan đến dự án gồm:

 • Sử dụng điện;

 • Cấp thoát nước, sử dụng hệ thống nước thải chung;

 • Khai thác dầu mỏ, khoáng sản;

 • Khai thác nguồn nước ngầm;

 • An toàn giao thông bộ, thủy;

 • An toàn các công trình gần đê, bảo vệ, chui đê đem,…

Phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập do chủ đập lập được Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý địa bàn bị ảnh hưởng ngập lụt phê duyệt

Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng kể cả các nhà thầu nước ngoài gồm:

 • Chứng chỉ thiết kế xây dựng;

 • Chứng chỉ thi công xây dựng;

 • Chứng nhận giám sát thi công xây dựng, kiểm tra và đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực;

 • Chứng nhận kiểm tra sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của các cơ quan quản lý nhà nước kèm theo thiết kế cơ sở theo quy định.

Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của Chủ đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế theo quy định.

Hồ sơ pháp lý khởi công của nhà thầu và chủ đầu tư bao gồm những gì?

Sau khi hoàn thành xin giấy phép, thì nhà thầu và chủ đầu tư cần hoàn thành các thông tin hồ sơ sau:

Nhà thầu thi công cần:

 • Danh sách công nhân và hợp đồng lao động thi công.

 • Hợp đồng thi công.

 • Giấy chứng nhận hành nghề  hoặc đăng ký kinh doanh.

 • Thông báo quyết định giám sát- chỉ huy thi công.

 • Hồ sơ năng lực, chứng chỉ giám sát của nhà thầu tại công trình.

 • Bảo hiểm lao động của công nhân.

Chủ đầu tư cần:

 • Thông báo về việc khởi công xây dựng công trình.

 • Cung cấp giấy phép xây dựng.

 • Bản thiết kế xây dựng được cấp.

Hồ sơ pháp lý của nhà thầu và chủ đầu tư là các giấy tờ được thẩm định

 

 

Hồ sơ pháp lý của nhà thầu và chủ đầu tư là các giấy tờ được thẩm định

Để đảm bảo việc khởi công và quá trình xây dựng được diễn ra thành công tốt đẹp, các chủ đầu tư và nhà thầu cần thi hành đúng theo hiện hành luật xây dựng. Hồ sơ pháp lý sẽ được lưu lại trong suốt quá trình thi công và nghiệm thu.

Hồ sơ pháp lý công ty xây dựng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số Thuế.

 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (nếu có KTT).

 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc hoặc tổng giám đốc.

 • Điều lệ doanh nghiệp.

 • Bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người được ủy quyền theo mẫu của TK ngân hàng.

 • CMND của Giám đốc hoặc tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

 • Danh sách  Ban lãnh đạo và Hội đồng thành viên công ty.

Giấy chứng thực người đại diện pháp luật và các cổ đông. Với cổ đông là tổ chức thì cần các giấy tờ:

 • Bản sao chứng thực cá nhân theo ủy quyền và quyết định ủy quyền.

 • Bản sao điều lệ hoặc tài liệu khác.

 • Bản sao quyết định thành lập công ty.

 • Bản sao chứng nhận đăng ký thuế và kinh doanh.

Người đại diện pháp luật có vai trò nòng cốt trong hồ sơ pháp lý công ty xây dựng

Người đại diện pháp luật có vai trò nòng cốt trong hồ sơ pháp lý công ty xây dựng

Dự thảo về điều lệ của công ty được thống nhất  và có chữ ký của người đại diện pháp luật.

Bản sao cá nhân chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Danh sách cổ đông và có chữ ký của từng thành viên. 

Chứng chỉ hành nghề của các doanh nghiệp và nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan thẩm quyền.